Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB logotyp

Öppet: Vardagar 07.30–18.30, Midsommarafton: Stängt | Telefon: 0121-249 00. Jour kvällar och helger: 070-930 57 85 E-post: info@sverigestalare.se – svar inom 5 minuter under öppettider.

0 produkter / 0 kr

Min talarlista

0

Talare att skicka förfrågan till

 

Den duktiga flickan har blivit funktivist

Publicerad 2019-03-29, 14:31

Förvåning över att bli berömd för någonting självklart har omvandlats till vilja att skapa förändring. Samhället behöver få mer kunskap om funktionsvariationer och bemötandet av människor med funktionsvariationer så att delaktigheten kan öka och ersätta den rådande exkluderingen och diskrimineringen.

En dag, jag var 5 år gammal, hälsade mina föräldrar och jag på min kusin. Min kusin och jag satt på golvet i vardagsrummet och lekte i många timmar med en pingvinbana – små pingviner som åkte upp och ner på en bana till lite rolig musik. När mina föräldrar och jag åkte hem senare på kvällen sa de till mig – ”Aline, vad duktig du var som lekte med din kusin idag!” Jag blev såklart glad, men mest förvånad. Glad, för det blir väl många som får beröm. Förvånad, eftersom jag inte förstod vad jag hade gjort. Jag hade ju bara lekt. Förstår du vad jag gjorde så bra att jag förtjänade beröm?

Kanske förstår du när jag berättar att min kusin har en grav intellektuell funktionsnedsättning. Om du förstår nu har du, precis som mina föräldrar, internaliserat idén om att det inte är självklart att människor med och utan funktionsvariationer umgås med varandra. Att olika funktionsuppsättningar är ett hinder för att umgås med varandra.

Då tyckte jag att idén var konstig, men ju äldre jag blev desto mer insåg jag hur utbredd den är. Det är tre gånger vanligare att barn med måttlig eller svår funktionsnedsättning mobbas. 37 procent av personer en funktionsvariation har upplevt diskriminering på arbetsmarknaden. I nästintill alla områden av livet upplever människor med funktionsvariationer bristande tillgänglighet och inskränkta möjligheter att vara delaktiga.

Det handlar inte bara om lek, utan om exkludering som dagligen förekommer och som har förödande konsekvenser för personer med funktionsvariationer och för samhället i stort, som går miste om väldigt många potentialer. Det grundläggande problemet är att många saknar kunskap om funktionsvariationer. Vilka styrkor kan funktionsvariationer innebära? Vilka behov av stöd finns? Hur stort är behovet?

Det ska vara självklart att leka med sin kusin med eller utan funktionsvariationer. Exkludering ska ersättas med delaktighet i samtliga samhällsområden. I mina föreläsningar sprider jag kunskap om funktionsvariationer och bemötande. Bland annat handlar det om att:

1. Se individen och lyssna på den med alla dina sinnen.

2. Anpassa dig efter individens styrkor och behov.

3. Visa intresse och vilja att lära dig mer om individen och dess diagnoser för att få ett djupare förståelse.


Föreläsare
Aline Groh

En öppen och inkluderande arbetsplats!

Publicerad 2019-03-22, 09:50

För att en organisation ska lyckas med sitt likabehandlingsarbete behöver medarbetare vara delaktiga , förstå” the bigger why”och se vinsterna med en öppen och inkluderande arbetsplats . En modern arbetsplats kännetecknas av en organisation som värderar mångfald och inkludering och arbetar för allas lika villkor och värde. Vi har mycket mer att vinna än ett starkt varumärke och ekonomisk tillväxt - människor som trivs, känner sig trygga i innovativa och inkluderande arbetslag.

Jag gillar rörelse och utveckling, att få organisationer att tänka och göra, ifrågasätta det invanda, det som alltid varit. Att synliggöra och medvetandegöra normer och strukturer är en viktig del i skapandet av en öppen och inkluderande arbetsplats. När vi blivit medvetna om dessa kan vi identifiera utmaningar och skapa strategier för görandet och arbeta målinriktat framåt mot jämställdhet och inkludering.

I en process kan vi upptäcka normer och strukturer som omedvetet kan stå i vägen för både individer och organisationens utveckling. Starka styrdokument och checklistor är bra, men det räcker inte, vi behöver vara med. Människorna! Förstå “the bigger why” och se vinsterna med en öppen och inkluderande arbetsplats där alla kan få vara med och utvecklas på samma lika villkor.

  • 35 % högre chans för vinst för de företag med högst etnisk mångfald än genomsnittsbolagen.
  • 15 % högre chans för vinst för de företag med högst jämställdhet. 
  • Varje extra tio procent kvinnor i ledningen innebär mer 3,5 % högre vinst för brittiska företag.

Källa: McKinsey Diversity matters 2015, studie som granskat 366 publika företag i Kanada, Latinamerika, Storbritannien och USA.

Jag arbetar efter modellen ; kartläggning, analys och handlingsplan med andra ord; lyssna, förstå och göra och ser hur ett litet a-ha kan vara början på ett helt utvecklingsarbete!

Text: Johanna Lundin
Foto: Johan Nyström

Hur har våra yngsta barn det i en alltmer digitaliserad och schemalagd värld?

Publicerad 2019-03-14, 12:45


Snart kommer ämnet digital kompetens att bli obligatoriskt i förskolan i samband med att en reviderad läroplan införs. Vad kan detta komma att innebära för omsorgen om de yngsta barnen? Vad vet vi? Fördelar – nackdelar? Vad säger forskningen? Vad behöver föräldrar känna till? Hur kan vi på bästa sätt tillvarata möjligheterna i den tekniska utvecklingen och samtidigt tillgodose det som krävs för barns socio- emotionella utveckling, som ju är inkörsporten till kunskap och lärande?

Mycket av det som påverkar barns framtida utveckling grundläggs under de tidiga åren då de befinner sig i en intensiv och känslig utveckling särskilt vad gäller hjärnans snabba tillväxt. Med modern teknik studeras idag barnhjärnan på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Kunskapsutvecklingen inom området är omfattande. De yngsta barnen har oftast de längsta dagarna i förskolan och det under den period i livet då de ska utveckla djupa och nära relationer.

Små barn har uttalade behov av närhet, trygghet, kontinuitet, struktur och förutsägbarhet. Det är så deras grundtrygghet och tillit växer fram. När barn känner sig trygga, när de vet att det finns en person som de känner och litar på, som lyssnar till deras behov och som tar hand om dem, utvecklas deras utforskande beteende och lek. Trygga barn har bättre tillgång till sin intelligens.


Hur påverkas då barnets hjärna i en alltmer digitaliserad värld?

Hur utvecklas tillit och trygghet, impulskontroll och inre motivation? Vilka faktorer skyddar respektive skadar hjärnan? Hjärnans utveckling är extrem under denna tidiga period i livet och barnen påverkas mycket av sin omgivning.

Forskning visar bland annat att barn som har återkommande ansikte mot ansikte kontakt utvecklar mer av empatisk förmåga och en ökad förståelse för vad ansiktsmimiken uttrycker. En amerikansk forskare visar i sin forskning att förmågan att känna empati har minskat de senaste 20 åren. Olika studier visar att de yngsta barnen utvecklas och lär genom direkt samspel med andra människor, något som däremot inte sker via skärmar. Intryck, upplevelser och erfarenheter behöver processas genom områden för bland annat motorik och social interaktion i hjärnan för att resultera i fullvärdig inlärning. Detta gäller i särskilt hög grad till exempel den tidiga språkutvecklingen där den mänskliga rösten, intonationen, mimiken och turtagningen har stor inverkan på språkutvecklingen.


Värdet av fri lek

Uttalade instruktioner visar sig begränsa barns kreativitet. I stället bör barnen uppmuntras att observera och aktivt interagera med andra. Värdet av ”fri lek” är väl dokumenterat. I leken förbättras språk, spatial- och matematisk förmåga, kamratrelationer, koncentration och impulskontroll bland annat. Brist på ”fri lek” kan leda till brist i förmågan till uppmärksamhet och koncentration.

Eventuella problem med lärplattor kan vara att de ger ständiga belöningar, snabba kickar, något som på sikt kan försvåra framväxten av uthållighet, tålamod. I dagens samhälle tror många mer på organiserad verksamhet för barn än på den spontana, fria leken. Många barn har strikta veckoscheman med föga luckor för spontan lek. Alla har det inte som Astrid Lindgren, som i en av sina böcker skrev att ” vi lekte och vi lekte, ja det var ett under att vi inte lekte ihjäl oss”.


All relevant forskning och kunskap bör tas tillvara

Skärmar i form av smarta mobiler och plattor har inte funnit mer än i ca tio år varför det ännu inte finns resultat från några långtidsstudier. Forskning pågår i såväl Sverige som internationellt. Vi behöver veta mer om långtidseffekterna för de allra yngsta barnen. Vad vi däremot vet är att barn lär otroligt mycket genom lek med varandra.


Det finns idag en oro för svenska elevers låga skolprestationer hos såväl föräldrar, som politiker och beslutsfattare. I en sådan situation kan det finnas en risk för att det i en missriktad ambition införs alltför mycket ”skolliknande” verksamhet i förskolan, något som kan riskera tränga undan aktiviteter som vi vet är av största betydelse för barns utveckling.

Trots ett omfattande utredningsarbete vad gäller den reviderade läroplanen, har enbart professorer och forskare från några av landets olika pedagogiska institutioner medverkat i arbetet. Huvudmän, förskolechefer, pedagoger, föräldrar och barn har också fått yttra sig i olika frågor. Däremot ingår inte någon medverkan från det tvärvetenskapliga fältet. Detta innebär att forskare inom neurovetenskap, utvecklings- och inlärningspsykologi och språkvetenskap till exempel inte medverkat i att ta fram förslag till en reviderad läroplan, något som kan tyckas anmärkningsvärt, inte bara med tanke på innehållet i förskolans verksamhet utan också utifrån den höga andelen psykisk ohälsa bland unga i Sverige idag. Inom ett så viktigt område som barns utveckling och lärande måste all relevant forskning och kunskap tas tillvara för bästa möjliga resultat.

Barn är biologiska varelser med allt vad det innebär av hur de tillgodogör sig utbildning och undervisning. Områden som anknytning, social- emotionell utveckling, impulskontroll, empati och uthållighet är alla centrala utvecklingsområden som, beroende på hur de utvecklas, i olika grad rustar förskolebarnen för framtiden och för livet.

Om detta och mycket annat handlar Berits föreläsningar.

Berit Nordström

Ekomat bra för klimat och miljö

Publicerad 2019-02-26, 00:00

Det debatteras just nu mycket om ekologisk mat är bra för klimat och miljö. Flera hänvisar till en studie från förra året som säger att ekomat skulle vara dåligt för klimatet. Här kommer kortfattat mina tankar.

Ekologisk odling främjar markbiologisk mångfald av mikroorganismer, vilket resulterar i att en större mängd kol och kväve binds i marken på längre sikt än i konventionell odling.

Tillsätter man endast konstgödsel hela tiden får man inte med alla näringsämnen som annars följer med vid naturlig gödsling, och jorden utarmas efterhand. Ekologisk odling kräver visserligen något mer energi för att använda maskiner till jordbruket som till exempel för att harva, men samtidigt går ingen energi åt till produktion av konstgödsel och bekämpningsmedel som används i det konventionella jordbruket.

I den längsta studien som hittills gjorts mellan ekologisk och konventionell odling kom man fram till att ekologiska grödor kräver 30-50% mindre energi per areaenhet (inklusive energi för produktion av konstgödsel och bekämpningsmedel) än konventionellt odlade. Studien visade att även om skördarna i de konventionella odlingarna blir större, är energiåtgången per areaenhet 19% lägre i de ekologiska odlingarna. En annan studie från förra året kom fram till att ekologisk odling istället kan minska koldioxidutsläppen.

Dessutom har man kunnat påvisa att ekologisk odling i varma länder och ekologisk odling under extrema väderförhållanden kan ge större skördar. Extrema väderförhållanden väntas också öka i och med den globala uppvärmningen, och har redan ökat.

Vi kan därför inte endast titta på en enskild faktor utan måste ta hänsyn till den stora helheten. Inte bara klimatet skulle tjäna på ekologisk odling utan också miljön. Konventionella jordbruksmetoder bidrar till akuta förgiftningar och hälsorisker på grund av bekämpningsmedel, grundvatten- och ytvattenförorening, förlust av biologisk mångfald såsom pollinatörer, fiske och djurliv och offentliga utgifter för rengöring. De kan försämra markens fruktbarhet och skapa indirekta miljö- och hälsovårdskostnader som är svåra att överblicka.

Det finns dock också studier som visar på att ekologisk mat innehåller fler antioxidanter än konventionellt odlad mat och mindre kadmium som är ett giftigt ämne. I tillägg innehåller ekologisk mat klart lägre halter av farliga bekämpningsmedel.

Att den ekologiska maten är dyrare är sant, och detta skulle kunna avhjälpas genom statlig subvention av bland annat kontrollsystemet för ekologisk produktion (till exempel KRAV). Vi måste också komma ihåg att vi idag lägger en väldigt liten del av vår lön på mat jämfört med förr. Det är alltid värt att satsa på bra mat även om det skulle kosta lite mer, om det betyder att vi får ett friskare liv. Många är villiga att köpa bästa oljan till bilen, och borde vi då inte vara villiga att köpa den bästa maten till vår egen kropp?

Joel Mellin
Meteorolog och föreläsare

På min köksoffa där du en gång satt.

Publicerad 2018-11-05, 10:39

Den vitmålade gamla kökssoffan står i mitt kök. Bakom den på väggen slingrar sig vita syrenen upp på den exklusiva tapeten. Tapeten är noga utvald till just det här köket som vi renoverade för sex år sedan. På väggen ovanför soffan hänger en oval spegel med en sirlig vacker ram. I spegeln ser man kristallkronan som hänger från taket. Ett ljust kök inrett med kärlek på ett gammaldags sätt som passar huset. Ur den svarta vedspisen sprakar det och i köket sprider det sig en härlig värme. Barnen som springer i köket skrattar, skriker och stojar och är som barn är mest. De är inte rädda. Inte som jag var.

Det var sent på kvällen. Mamma hade väckt mig och sa att det var dags att åka. Vi kunde inte vara kvar hemma. Jag förstod att det var allvarligt den här gången. Pappa satt på den blå köksoffan där han alltid satt med ölen på bordet. Men han hade också tagit fram bultpistolen. Han sa att han skulle ta sitt liv ikväll. Mamma bönade och bad. Han började att hota att han skulle döda henne också om vi inte åkte. Han provsköt två hål i köksbordet. Jag sprang upp och hämtade en torkad ros och sa hej då till pappa. Jag minns inte om han svarade. Sedan gick jag ut i bilen till min syster. Sedan såg jag honom aldrig mer.

Köksoffan stod kvar på samma ställe. På väggen hängde pappas jobbkläder kvar länge. Vi ville inte ta bort dem. Till våren blommade syrenen utanför fönstret som vanligt. Gräset växte.
Blommorna blommade. Men inget blev som vanligt igen....

Efter ett trauma rullar världen på som vanligt men jag fastnade. Fastnade i ett inre kaos och sorg.
En panik och ångest växte sig starkare och starkare då det stod klart att pappa hade lämnat oss. Lämnat mig. Vi var inte värda nog att kämpa för. Jag var inte värd att kämpa för.

När man lever med föräldrar som missbrukar är det vanligt att man som barn känner att varför kämpar de inte mer för mig? Varför väljer man alkoholen istället för sin familj? Och i mitt fall trodde min pappa att livet utan honom skulle bli lättare för oss om han inte fanns. Och visst behövde vi inte leva med en ständig rädsla, eller att han spenderade alla våra pengar på alkohol. Men jag förlorade ändå min pappa. Den personen här i världen som alltid ska finnas där för för sitt barn.

Som tur är hade jag min mamma som fanns där för alla oss fem barn. Hon gjorde så att vi överlevde. Att saker och ting blev normalt igen. Trots detta levde jag resterande av min uppväxt med enorm ångest och depressioner.

Köksoffan står nu i mitt kök. I vårt egna hus. På min egen gård. Jag har råd att köpa de saker vi behöver. Jag lever ett ganska vanligt Svensson liv. Det var det jag drömde om när jag var liten. Att vara vanlig. Att vara som alla andra. I det stora hela är jag som alla andra, fast att jag bär på min ryggsäck med allt jag varit med om. Den var förut väldigt tung. Men nu har sorg och ångest istället blivit verktyg som jag kan hjälpa andra med.
Ödmjukhet och förståelse finns i ryggsäcken .

Jag önskar jag hade fått lyssna på en föreläsning som min när jag var tonåring. Jag önskar att man hade pratat om självmord. Om hur det kan vara när en familjemedlem tar sitt liv. I dag kan jag sitta på min kökssoffa utan sorg, utan ångest och vara glad över vägen jag har gått.

Molly Marmander Talare och inspiratör.

Så enkelt räddar du liv…

Publicerad 2018-10-29, 09:45

Hade jag vetat det jag vet idag hade min mamma och pappa inte tagit sina liv.
Med rätt kunskap hade jag kunnat rädda dom. Jag känner dock ingen skuld över det, bara en skyldighet att sprida kunskapen.
Och kunskapen som krävs är i sig enkel – som att känna igen ett symptom och ställa en rak fråga. Men att ställa den där frågan är oändligt svårt om man inte vet hur man ska göra det.
Genom att arbeta med ”psykisk livräddning” känns mina föräldrars död lite mindre meningslös. Jag sprider kunskap om detta svåra ämne för att hjälpa dig att känna igen tecknen och ge dig verktygen för hur du kan förebygga någon närståendes tar sitt liv.

Just idag tar ungefär fyra personer sitt liv. I morgon också. Lägg till ytterligare 40-50 personer som försöker ta sitt liv. Varje dag.
Till dessa öden finns dagligen runt 500 personer som är direkt berörda av dessa psykologiska olycksfall. Ett gigantiskt samhällsproblem vi inte talar om.
FARLIGA MYTER OM SJÄLVMORD
Väck inte den björn som sover.
Att det skulle vara farligt att prata eller fråga om självmord är fel. Den dagen du ser signaler som får dig att fundera på om det finns suicidtankar - en björn, då har den björnen troligen varit vaken länge. En fråga om självmord kan rädda liv.
Den som talar om att ta sitt liv gör det inte. Tyvärr tar många sitt liv efter att ha talat om det. Vi behöver bli bättre på att lyssna på signalerna.
Det är bara ett rop på hjälp. Ta bort ordet bara så får det en annan betydelse. Suicidhandlingar är rop på hjälp. Som vi måste ta på allvar.
Om någon bestämt sig går det inte att förhindra. Så länge en människa lever finns det hopp. Ta ett steg för livet, sträck ut din hand.

Marie Niljung
Med stor personlig erfarenhet besitter Marie unik kompetens inom rehabilitering och psykisk hälsa. Hennes livsprojekt är att öka kunskapen om hur du kan förhindra psykologiska olycksfall (självmord).
På ett tydligt sätt förmedlar Marie kunskap och mod om hur vi alla kan rädda liv. Psykisk livräddning helt enkelt.

Du måste inte- du vill, och konsten att sätta gränser.

Publicerad 2018-10-24, 13:39

Nu när hösten är igång och sommarsemestern sakta börjar gå ut ur kroppen vad händer då?
Jo, alla måsten kommer med stormsteg. För att inte tala om julen som jag redan hör folk pratar om!
(Detta skrivet 8 oktober!) Har du funderat någon gång på att byta ut MÅSTE mot VILL? Vad händer då i kroppen? Fundera och känn efter?

Vad skulle hända om du tog tag i din 15 min promenad som du sagt så länge att du måste börja med men som du aldrig hinner?

Om du byter ut Måste mot Vill promenera, så i 99 fall av 100 blir promenaden av! Prova!

Prova att under 15 minuter byta ut Måste mot Vill! Vad händer i ditt huvud då? Hur känns det?

Det och mycket annat vill jag förmedla i min föreläsning/workshop.
Av egen erfarenhet har jag insett att ingenting är omöjligt.
1997 fick jag stämpeln sjukpensionär på grund av en stressrelaterad sjukdom till idag, egen företagare, föreläsare och coach!
En annan spännande resa är AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö och stress på arbetsplatsen, som jag har vävt in i föreläsningarna. Mycket av stressen skulle vi kunna undvika om vi funderade lite på hur vi kan ändra vårt sätt att tänka.
Hur gör vi då när vi ska bli duktigare på att sätta gränser och att kunna säga NEJ.
NEJ är nog det svåraste ordet som finns, i alla fall för många av oss.
Jag vet av erfarenhet att vi kan träna på att sätta gränser. Träning ger färdigheter!
Ett case:
Du är överhopad av arbete och någon vill lägga ännu mera arbete på dig, något som helst ska vara klart idag, i det läget är det skönt att kunna sätta en gräns, (om det inte ”brinner” så klart) och säga:

- Oj kommer du med ännu ett uppdrag, det här uppdraget kan jag bli klar med i morgon efter lunch, är det ok?

- Oftast i den situationen blir motparten så överrumplad, att just du sätter en gräns och hen säger

- Ja absolut!

I min värld är det viktigt att oavsett vad vi arbetar med, har var och en också ett eget ansvar till att minska stressen till just en själv. Och med det menar jag både privat och i arbetslivet.
Allt detta ovan och mycket mera förmedlar, tipsar och pratar jag om, i min föreläsning som också innehåller mycket glädje och skratt!
Visste du att forskning på Stanford University kommit fram till att om vi skrattar 100 gånger/dag är det lika med 30 minuters motion!
Så starta nu!

Helena Magasanik
Föreläsare
25 års erfarenhet från näringslivet som försäljnings och marknadschef, verksamhetsledare.
18 års erfarenhet som coach, föreläsare, kursledare, förändringskonsult
Diplomerad Stress och friskvårdsterapeut med kognitiv inriktning

DET HÄR MED KÄRLEK OCH FÖRSÄLJNING

Publicerad 2018-10-11, 00:00

Visst har du varit förälskad nån gång.
Visst har du känt av den där galenskapen.
När du inte kunnat sluta tänka på något annat än personen du är kär i?

Ja, även om det var några år sedan tror jag du kan framkalla tydliga minnen av hur det var.

Men vad har förälskelse att göra med försäljning kanske du undrar?
Allt. Det har allt att göra med just det.

Många av de företag och företagare jag hjälper klagar ofta över att kunderna de träffar är ointresserade av deras tjänster eller produkter.
Och ointresserade kunder tackar snabbt Nej.
Och det leder till frustration.
De hamnar i en ond cirkel, en ständig jakt på fler kundmöten.
Som inte leder någonstans.

Och när jag ber dem visa mig vad de gör under ett kundmöte så bli jag inte förvånad.
Tvärtom.

För vare sig om du vill få ett Ja av en kund eller ett Ja från någon du är förälskad i så måste du följa samma lag.
En lag som evolutionen programmerat våra hjärnor med.

Om du bryter mot den här lagen, så kommer du varken få ett Ja från en kund eller den du älskar.

Okej, jag ska förklara hur det hela hänger ihop.

Den lag jag pratar om styr hur vi knyter an till varandra.
Hur vi bygger relationer.
Och hur vi skapar förtroende.
Den gäller inte bara när vi bli kär i någon, den gäller alla människor vi träffar, inklusive kunder.

För om du ska kunna knyta an till någon så måste du visa mottagaren två saker.
Värme och kompetens.

Låt oss börja med kompetens.
Hur visar du någon kompetens?

Kompetens handlar, kanske inte så förvånande, om att visa att du kan något.
Du har koll. Du förstår.
Men det handlar också om att visa att du går att lita på.
Du håller tiden, du gör det du lovar.

Så vad det än är du säljer så måste du ha djup kunskap, inte bara om din produkt eller tjänst, utan också om den industri du verkar inom.
Och kanske viktigast av allt – om kunden du träffar.
Du ska kort och gott kunna visa att du är en expert.

Och så ska du självklart ALLTID göra det du lovar.
Vare sig det handlar om att komma i tid till kundbesöket eller till restaurangbesöket med den du älskar.

Det var kompetens.
Hur visar du någon annan värme?

Jo, värme visar du någon genom att i handling visa att personen framför dig är det viktigaste av allt.
Återigen, tänk tillbaka på vad du gjorde när du var förälskad.

När jag träffade min älskade fru Josefin så var jag lite besatt av henne.
För att uttrycka det milt.

Hon var det absolut viktigaste för mig.
Jag visade henne massor av värme.
Tonvis.

Jag lyssnade på vad hon hade att säga.
(Även om det inte var så intressant.)
Jag var extremt intresserad av att förstå vem hon var.
Vad hon gillade för mat, musik, film osv
Jag lagade hennes favoriträtt sju dagar i veckan.
Vilket blev lite mycket…så det kan vi inte äta längre.
Nämnde jag att jag var lite besatt?

Kort och gott – jag samlade på mig kunskap och insikter om vem Josefin var och vad som var viktigt för henne.
Och jag använde mig av dessa insikter för att sedan ge henne det jag visste att hon ville ha.
Utan att hon behövde be om det.

Det är att visa värme.
Och när någon gör så mot oss är det oemotståndligt.
Vi känner oss sedda och viktiga.
Och älskade.
Vi kan inte stå emot.
Det känns varmt i magen.

Så genom att visa både värme och kompetens knyter vi an till varandra och lägger grunden för det vi kallar förtroende.
Och förtroende är det som måste finnas mellan två människor vare sig du är ute efter att få ett Ja från en kund eller ett Ja från någon du älskar.
Förtroende är platina för en säljare.
Riktig hårdvaluta.

Men gör alla säljare så här?
Visar värme och kompetens?
Långt därifrån.
Eller vad är din egen upplevelse av de säljare du själv träffat på?

Min är att säljarna är helt upptagen av sig själva och det de säljer.
De är inte alls intresserade av mig.
De vill bara sälja för att få sin egen bonus.
Eller göra karriär.
Så framstår de i alla fall.

För de pratar på om sitt företag.
Visar sina broschyrer.
Vill ha svar på en massa frågor.
Jagar efter dina behov.
Allt handlar om dom, dom, dom.
Ingen värme alls.
Det är stenkallt.

Och därmed bryter de mot den lag du måste följa om du vill knyta an och skapa förtroende.
Tack, men nej tack.

Så nästa gång du ska träffa en kund – läs på innan.
Skaffa dig kunskap och insikter om kunden.
Hur är det att sitta bakom hans eller hennes skrivbord?
Vad är det som är viktigt för dom just nu?
Vilka frustrationer bär de på?
Visa att du bryr dig om dem genom att förekomma.
Prata om det som är viktigt för dem.
Inte om dina produkter eller ditt företag.

Visa att du kan hjälpa till genom att dela med dig av din kompetens.
Helt gratis.
För i en kärleksrelation kräver vi inget tillbaka.
Kom ihåg: När du vill knyta an till någon är det tusen gånger bättre att ge än att ta.

Och när du visar värme och kompetens och ger istället för att ta så kommer du vara oemotståndlig.
Och kunden kommer känna förtroende för dig.
Och lita på dig.
Och till slut våga be dig om hjälp.
Och tacka Ja.

Mats Fogelqvist
Talare

Följ med på en annorlunda resa!

Publicerad 2018-09-12, 11:15

Håller dina rädslor dig vid liv, eller hindrar de dig från att leva? Rädslor har varit Maria Granbergs största intresse sedan barnsben och nyfikenheten inför vad som finns på andra sidan har tagit henne både till toppen av Mount Everest och till en karriär som professionell äventyrsatlet, beteendevetare, fallskärmshoppare, föreläsare och skribent. 

Vilka mål strävar vi mot och varför? Vad är det som driver oss? Varför väljer vi backa när vi egentligen vill framåt? Var och hur finner vi glädje, energi och inspiration? Och hur fan lever man ett meningsfullt liv?   

Maria varvar kunskap med personliga anekdoter och äventyr som ligger nära till igenkänning men som också utmanar lyssnarnas föreställningar. Med bilder och filmklipp berättar hon om de expeditioner som hon genomlevt och vad hon insett och lärt sig på vägen. Maria pratar om erfarenheter och upplevelser men också om förmågan att kunna leda sig själv, mod, rädslor, förändringar och utmaningar. Hur vi alla kan ta oss igenom svårigheter i de mest krävande situationer utan att ta oss själva på för stort allvar.    

Maria skräddarsyr alltid sina föreläsningar för att på bästa sätt förmedla enkla tankar och idéer som målgruppen kan omsätta och få glädje av i sitt ledarskap och sin egen vardag. Med utgångspunkt i en äventyrligt återberättad historia med självdistans och humor får ni följa med på en annorlunda resa där fallskärmen och isyxan blir mer än bara överlevnadsverktyg; nu pratar ni om att leva!   

Följ med på en annorlunda resa och inspireras till att hitta din egen!   

Boka en föreläsning med Maria Granberg och kicka igång hösten.

Do You See the Same Goalpost?

Publicerad 2018-09-05, 08:00

There is a saying about teamwork, which I often come back to. Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships.

Over the years, I have realized the truth in this powerful statement. Alone we can do so little, but together we can do so much.

More and more companies today are pivoting to a more participative work culture — where everybody plays a part, and everyone has a voice. Companies are now putting their employees at the center, recognizing the innovation that teamwork can generate. But it isn’t always easy to work together in a team. Especially for motivated and driven people who’re charting their own individual path to success, it can sometimes feel like you can do that task yourself better and in half the time.

I know what that feels like. As a woman entrepreneur who has run her own company and worked across multiple sectors, I wear many different hats. And I know, that regardless of my capability, there are physical limits to what I can achieve alone. That’s what I’ve tried and tested over time. I’ve made it my mission to help individuals come together as teams, and teams come together as powerhouses of ideas and action. Over the years, there are four principles I’ve followed and four stages I’ve identified for carrying a team to success.

Principle I: The Benefits of Team Building Pay Off in the Long Run

Always think of team building as an investment. A little more time and effort spent now, could result in better results, better outcomes, and better ideas in the future. We must remember that every team is made up of individuals who are unique and have their own ways of expressing themselves. As a team, everyone will need to unlearn and relearn so that they can find balance together as a team and the individuals who make it up.

The team-building model I have created for group development is one that has worked successfully in corporate offices and organizations. While there are many aspects of group development, the solution for you will depend on what your organization needs. Below, I share the fundamental principles behind the team-building model I have created.

Principle II: Four Fundamental Stages of Team-building

A successful team isn’t successful by default, it evolves over four basic steps. Simple steps, but they carry so much weight! I arrived at each of these steps by observing nature, stressors in modern life as well as the potential of technology. By balancing these aspects, I have been able to create effective models of team-building for each client. Without further ado, here are the four steps that drive a team to success.

Principle III: A Successful Team Accounts for Individual Differences

A number companies today use a wide range of activities and exercises to help break the ice and work better as teams.

But team building is more than just a weekend getaway or an ice breaking session. Traditionally, such activities are designed to suit some personality types more than others. Extroverts and strong personalities are able to take the lead, for instance. Sometimes people start to unconsciously form sub-groups and develop affiliations with some members, alienating themselves from others.

My strategy behind team building is that each individual’s personality needs to be assessed, to know their strengths and weaknesses. That’s when each person can contribute what they can best, no matter whether they’re a natural leader or a quiet worker.

Principle IV: No Team Can Perform Unless They Can All See the Same Goal Post

Perhaps the most important thing I have learnt over 20 years of coaching and working with corporate employees at each rung of the ladder, is this —

In order to achieve any degree of success, all the members of a team need to be ALIGNED TO THE SAME GOAL.

When each team member is invested in one vision, that’s where the magic happens. That’s when they will get to know each other (Ice-breaker stage); they will gradually start expressing themselves (Over the Border); they’ll begin to create shared understanding (Cracking and Hatching); and finally, they’ll turn their ideas into action (Flowing).

In summary: how a team can work towards the same goal:

• Working with others can be challenging, but it is rewarding in the longer run.
• The output that teams achieve by working together is many times better than what an individual can achieve alone.
• Learn how teams can align themselves to the same goal and establish a set of collective norms for best results.
• Understand group dynamics and account for individual differences, so that your team can work to its fullest potential.

At the end of the day, we are all human, and by that definition, we are all less than perfect. It is when we come together as a cohesive whole that we can achieve something that comes close to perfection. A successful team succeeds together, but they also fail together. They experiment together, and they learn together. There is no secret sauce to an effective team, but by setting the right goals and recognizing individual strengths and differences, any team can achieve game-changing results.

Kaldan Doma
Talare

Svårt att hitta rätt talare - vi hjälper dig

Kontakta oss 

När du kontaktar oss samtycker du till att vi behandlar din information enligt vår integritetspolicy.

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

FAQ Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring vår service, såsom priser, förfrågningar samt mycket mer.

Vad kostar en föreläsare? VAD KOSTAR EN FÖRELÄSARE?

Vad gör man om en föreläsare blir sjuk? OM FÖRELÄSAREN BLIR SJUK?

Vad för typ av gåva kan man ge en föreläsare? GÅVA TILL FÖRELÄSARE?

SverigesTalare.se

Om Sveriges Talare talarförmedling OM SVERIGES TALARE

Hitta till Sveriges Talare HITTA HIT

Sveriges Talares bloggarkiv BLOGG

Sveriges Talares nyhetsbrev Nyhetsbrev

Sveriges Talares Integritetspolicy Integritetspolicy

Boka gärna ett möte med oss
Du är välkommen över en kopp bryggkaffe.

Kontakta oss

Öppettider: Vardagar 07:30–18:30, 
Midsommarafton: Stängt
Telefon: 0121-249 00
Jour kvällar och helger: +46 (0)70-930 57 85

Sveriges Talare talarförmedlings e-postadressE-post: info@sverigestalare.se
Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB
Årstaängsvägen 9, 3 Vån
117 43 Stockholm

Organisationsnummer 559015-5866

Sociala media

Samarbetspartners

www.presentationsteknik.com Roos & Tegnér Cool Company Skandinavien AB

© 2008–2019 SverigesTalare.se  |  Cookies | Sitemap